Tiivistelmä tulevan kevään valintakoevaatimuksista. Lue tarkemmat tiedot alan otsikkoa klikkaamalla.

Biologian valintakoevaatimukset

Biologia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biologian ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden pääsykoe perustuu ensi keväänäkin biologian pakollisiin ja syventäviin lukiokursseihin. Koe vaatii hakijalta monenlaista osaamista: nippelitiedon osaamisella ei pärjää, vaan tehtävät mittaavat myös hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja yhdistellä, arvioida sekä soveltaa tietoa. 

Biologian yhteisvalinnassa noin 52 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnan ja noin 48 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituiksi todistusvalinnassa. 

Biolääketieteen valintakoevaatimukset

Biolääketiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea opiskelemaan biolääketiedettä Kuopioon, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun yliopistoon. Biolääketieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä lääketieteen yhteisvalinnan kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kokeiden biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat sekä lääketieteen että biolääketieteen hakijoilla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteelliseen tai toisin päin.

Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkomateriaalia. Valintakoe on digitaalinen, ja hakijoilla on kokeessa käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin.

Biolääketieteen koulutusohjelmiin valitaan todistusvalinnalla 50 % hakijoista ja valintakokeen perusteella 50 % hakijoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Biotieteiden valintakoevaatimukset

Biotieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biotieteiden yhteisvalinta jatkuu: samalla valintakokeella voi hakea opiskelemaan Oulun ja Turun yliopistojen biokemian koulutusohjelmaan, Helsingin yliopiston molekyylibiotieteisiin sekä Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen koulutusohjelmiin. 

Biotieteiden yhteisvalinnan koe perustuu lukion kemian ja biologian oppimäärään sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Hakukohteesta riippuen 51–63 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla ja loput valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.

Diplomi-insinöörikoulutusten valintakoevaatimukset

Diplomi-insinööriosastot (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

DIA-yhteisvalinnan valintakoe koostuu ensi keväänä kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä osiosta, jossa hakija voi vastata kemian, fysiikan tai tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaaviin tehtäviin.

Diplomi-insinöörialojen yhteisvalinnassa 80 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla, eli valintakoekiintiö on pieni. Montaa hakijaa kuitenkin lohduttaa se, että todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muut kuin ensikertalaiset hakijat. 

Diplomi-insinöörialojen koulutusohjelmiin hakevan kannattaa tutustua tarkasti oman hakukohteensa valintaperusteisiin, sillä esimerkiksi todistusvalinnan kynnysehdot vaihtelevat eri yliopistojen ja koulutusohjelmien välillä.

Farmasian valintakoevaatimukset

Farmasia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Farmasian hakija voi valita, hakeeko hän pelkkään farmaseutin (alempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan, farmaseutin ja proviisorin (ylempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan vai näihin molempiin.

Hakukohteilla on yhteinen valintakoe, joka koostuu terveystieteiden alan aineisto-osiosta ja lukion kemian oppimäärästä. Koe on monivalintakoe. Moni hakija kokee aineisto-osuuden jännittäväksi, sillä siihen on vaikea valmistautua itsenäisesti. Hakijan kannattaakin perehtyä kattavasti viime vuosien valintakokeisiin, jotta hän tietää, mikä kokeessa odottaa. 

Farmasian todistusvalintakiintiö on suuri, 70 %, eli vain 30 % uusista opiskelijoista valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat kuitenkin tulla hyväksytyiksi molemmissa kiintiöissä.

Filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen valintakoevaatimukset

Kulttuurien ja taiteiden tutkimus (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmat yhdistävät voimansa kevään 2024 yhteisvalinnassa. Voit siis hakea kaikkiin näihin hakukohteisiin samalla kokeella.

Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan noin kuukasi ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäiseen on tyypillisesti vastattu ennakkomateriaalin perusteella. Toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, joihin vastataan ennakkokirjallisuuden lisäksi koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen uusista opiskelijoista 50-60 % valitaan todistuksen perusteella ja loput valintakoevalinnassa. Molemmat kiintiöt ovat avoimia myös muille kuin ensikertalaisille, mutta hakijan kannattaa huomioida, että kaikista paikoista noin 80 % on varattu ensikertalaisille.


 

Hallintotieteiden valintakoevaatimukset

Hallintotieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Hallintotieteitä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Tampereen ja Vaasan yliopistoihin. Keväällä 2024 hallintotieteiden hakukohteet ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnassa, eli samalla valintakokeella voi hakea myös muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin.

Yhteisvalinnan valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla myös englanninkielinen. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole. Valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Noin puolet hallintotieteiden opiskelijoista valitaan yo-todistuksen ja puolet valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.


Kauppatieteiden valintakoevaatimukset

Kauppatieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu aiempien vuosien tapaan kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan talousmatematiikan kurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa. Kauppatieteen uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnan, 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.


 

Logopedian valintakoevaatimukset

Logopedia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Logopedian ja psykologian yhteisvalinta jatkuu, eli aloilla on myös ensi keväänä yhteinen valintakoe. Valintakoe perustuu osittain ennakkoon opiskeltavaan aineistomateriaaliin, minkä lisäksi koe on perinteisesti sisältänyt loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien osuudet. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta.

Logopedian valintakoe digitaalinen, eli tarvitset valintakokeeseen mukaasi oman kannettavan tietokoneen. Saat kokeessa käyttöösi sähköisen koejärjestelmän funktiolaskimen.

Logopediassa noin puolet uusista opiskelijoista valitaan yo-todistuksen perusteella ja noin puolet valintakokeen kautta. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat tulla valituiksi molemmissa kiintiöissä.

 

Lääketieteen valintakoevaatimukset

Lääketiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Hakija voi hakea samalla kertaa sekä eläinlääketieteen että joko hammas- tai yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin.

Lääketieteen alojen valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. 

Lääketieteen yhteisvalinnassa 51 % aloituspaikoista täytetään todistusvalintajonosta ja 49 % valintakoejonosta. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. 

Maantieteen valintakoevaatimukset

Maantiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Maantieteen yhteisvalinnassa ovat keväällä 2024 jälleen mukana Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot. Hakukohteiden yhteinen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa, joka voi olla englanninkielistä. Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Maantieteen valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen. Noin 55 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, loput valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla huomioiduiksi todistusvalinnassa.


Oikeustieteen valintakoevaatimukset

Oikeustiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ensi keväänäkin ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta, joten tiedossa on jälleen lyhyt lukuaika. Tämän ajan hakijat viettävätkin tyypillisesti nenä kiinni kirjassa, sillä kilpailu oikeustieteen opiskelupaikoista on kovaa. 

Tulevista opiskelijoista 60 % tullaan valitsemaan valintakokeen ja 40 % yo-todistuksen perusteella. Oikeustieteelliset tiedekunnat pitävät edelleen tiukasti kiinni valintakoeväylästä, ja oikeustiede onkin ainoita aloja, jossa valintakoekiintiö on todistusväylää suurempi. Hakijan kannattaa kuitenkin huomioida, että oikeustieteen todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Politiikan ja viestinnän ja yhteiskunnallisen muutoksen valintakoevaatimukset

Valtio- ja yhteiskuntatieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmat ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyössä keväällä 2024. Voit siis pyrkiä samalla valintakokeella niin politiikan ja viestinnän kuin yhteiskunnallisen muutoksen hakukohteisiin sekä muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin eri yliopistoissa (esim. julkisoikeus, yhteiskuntatieteet, politiikan tutkimus, poliittinen historia ja valtio-oppi).

Yhteisvalinnan valintakoe perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Jaettava aineisto voi olla myös englanninkielinen. Kokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakoe on digitaalinen, joten tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Noin puolet Helsingin yliopiston uusista politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella, toinen noin puolikas valitaan valintakoemenestyksen mukaan. Todistusvalinnassa otetaan molemmissa hakukohteissa huomioon vain ensikertalaiset hakijat.


Psykologian valintakoevaatimukset

Psykologia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Psykologian yhteisvalinnassa ovat keväällä 2024 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Yhteisvalinnassa on uutuutena mukana Helsingin yliopiston soveltavan psykologian kandiohjelma, josta valmistuu filosofian maisteriksi. Valintakoe järjestetään jälleen yhteisvalintana logopedian hakukohteiden kanssa, eli hakija voi hakea samalla kokeella myös logopedian koulutusohjelmiin.

Psykologian valintakoe perustuu osittain ennakkoon opiskeltavaan aineistomateriaaliin, minkä lisäksi koe on perinteisesti sisältänyt loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien osuudet. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Valintakoe järjestetään digitaalisena, eli tarvitset kokeeseen mukaasi oman kannettavan tietokoneen. Saat kokeessa käyttöösi sähköisen koejärjestelmän funktiolaskimen.

Psykologian hakukohteissa 60 % uusista opiskelijoista valitaan yo-todistuksen perusteella ja 40 % valintakokeen kautta. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

 

Ravitsemustieteen valintakoevaatimukset

Ravitsemustiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Mikäli haluat tulevaisuudessa työskennellä laillistettuna ravitsemusterapeuttina, kannattaa sinun hakea Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan ravitsemustieteitä! Ravitsemustieteen valintakoe järjestetään Kuopiossa toukokuun lopulla.

Ravitsemustieteen valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin, joka julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Ennakkomateriaali voi sisältää myös englanninkielistä aineistoa. Ravitsemustieteen valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Ravitsemustieteen uusista opiskelijoista 40 % valitaan todistuksen ja 60 % valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.


Sosiaalityön valintakoevaatimukset

Sosiaalityö (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Sosiaalityön hakukohteilla on käytössä yhteisvalinta. Samalla valintakokeella voi hakea Itä-Suomen yliopistoon (Kuopio), Jyväskylän yliopistoon, Lapin yliopistoon (Rovaniemi), Tampereen yliopistoon ja Turun yliopistoon.

Sosiaalityön valintakoetta varten opiskellaan ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta ja hakijan on pysyttävä omaksumaan se lyhyessä ajassa. 

Hakukohteesta riippuen 51–54 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla ja loput valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muutkin kuin ensikertalaiset hakijat.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoevaatimukset

Tietojenkäsittelytiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Tietojenkäsittelytieteellä on käytössä yhteisvalinta. Samalla valintakokeella voi hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmiin. Valintakoe on kaikilla yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.

Tietojenkäsittelytieteen valintakokeen yleisimmät tehtävätyypit ovat ongelmanratkaisutehtävät, aineistotehtävät ja ohjelmointitehtävät. Kokeeseen ei julkaista ennakkoaineistoa, vaan osa tehtävistä perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon ja osa mittaa yleistä ongelmanratkaisukykyä.

Hakukohteesta riippuen 55–67 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla ja loput valintakokeen tai lukion suoravalintaväylän tai kilpailumenestyksen tai ohjelmoinnin näyttöreitin perusteella. Todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muutkin kuin ensikertalaiset hakijat hakukohteesta riippuen. 

VAKAVA-valintakoevaatimukset

VAKAVA (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen valintakoe ja samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan. 

VAKAVA-valintakoe perustuu kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi tuttuun tapaan soveltuvuuskoe.

Ensi keväänä opiskelupaikat täytetään todistusvalinnalla 60 % hakijoista, VAKAVA-kokeella 30 % hakijoista ja 10% hakijoista avoimen väylän kautta.