Tiivistelmä tulevan kevään valintakoevaatimuksista. Lue tarkemmat tiedot alan otsikkoa klikkaamalla.

Biologian valintakoevaatimukset

Biologia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biologian ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden pääsykoe perustuu ensi keväänäkin biologian pakollisiin ja syventäviin lukiokursseihin. Koe vaatii hakijalta monenlaista osaamista: nippelitiedon osaamisella ei pärjää, vaan tehtävät mittaavat myös hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja yhdistellä, arvioida sekä soveltaa tietoa. 

Biologian yhteisvalinnassa noin 53 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnan ja noin 47 % valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituiksi todistusvalinnassa. 

 

Biolääketieteen valintakoevaatimukset

Biolääketiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea opiskelemaan biolääketiedettä Kuopioon, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun yliopistoon. Biolääketieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä lääketieteen yhteisvalinnan kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kokeiden biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat sekä lääketieteen että biolääketieteen hakijoilla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteelliseen tai toisin päin.

Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen ei keväällä 2023 sisälly ennakkomateriaalia. Valintakoe on digitaalinen, ja hakijoilla on kokeessa käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin.

Biolääketieteen koulutusohjelmiin valitaan todistusvalinnalla 52 % hakijoista ja valintakokeen perusteella 48 % hakijoista. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Biotieteiden valintakoevaatimukset

Biotieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Biotieteiden yhteisvalinta jatkuu: samalla valintakokeella voi hakea opiskelemaan Oulun ja Turun yliopistojen biokemian koulutusohjelmaan, Helsingin yliopiston molekyylibiotieteisiin sekä Tampereen yliopiston bioteknologian ja biolääketieteen koulutusohjelmiin. 

Biotieteiden yhteisvalinnan koe perustuu lukion kemian ja biologian oppimäärään sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. Hakukohteesta riippuen noin 50–60 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla ja loput valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan myös muut kuin ensikertalaiset hakijat.

Diplomi-insinöörikoulutusten valintakoevaatimukset

Diplomi-insinööriosastot (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

DIA-yhteisvalinnan valintakoe koostuu ensi keväänä kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä osiosta, jossa hakija voi vastata kemian, fysiikan tai tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaaviin tehtäviin.

Diplomi-insinöörialojen yhteisvalinnassa 80 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla, eli valintakoekiintiö on pieni. Montaa hakijaa kuitenkin lohduttaa se, että todistusvalinnassa voidaan huomioida myös muut kuin ensikertalaiset hakijat. DIA-kohteisiin hakevan kannattaa tutustua tarkasti oman hakukohteensa valintaperusteisiin, sillä esimerkiksi todistusvalinnan kynnysehdot vaihtelevat eri koulutusohjelmien välillä.

Farmasian valintakoevaatimukset

Farmasia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Farmasian hakija voi valita, hakeeko hän pelkkään farmaseutin (alempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan, farmaseutin ja proviisorin (ylempi korkeakoulututkinto) koulutusohjelmaan vai näihin molempiin.

Hakukohteilla on yhteinen valintakoe, joka koostuu terveystieteiden alan aineisto-osiosta ja lukion kemian oppimäärästä. Koe on monivalintakoe. Moni hakija kokee aineisto-osuuden jännittäväksi, sillä siihen on vaikea valmistautua itsenäisesti. Hakijan kannattaakin perehtyä kattavasti viime vuosien valintakokeisiin, jotta hän tietää, mikä kokeessa odottaa. 

Farmasian todistusvalintakiintiö on suuri, 70 %, eli vain 30 % uusista opiskelijoista valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat kuitenkin tulla hyväksytyiksi molemmissa kiintiöissä.

Hallintotieteiden valintakoevaatimukset

Hallintotieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Hallintotieteitä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Tampereen ja Vaasan yliopistoihin. Yhteisvalinnan valintakoe perustuu valintakoeteokseen ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan viimeistään 1.5.2023.

Hallintotieteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan ensi keväänäkin noin kuukautta ennen valintakoetta, ja itse koe koostuu kirjallisuus- sekä aineisto-osioista. Hakijan on näin valintakoekirjallisuuden hallinnan ohella kyettävä myös soveltamaan ja yhdistämään tietoja kokeessa jaettavan aineistoon. Haastetta siis riittää! Noin puolet hallintotieteiden opiskelijoista valitaan yo-todistuksen, puolet valintakokeen perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat.

Kauppatieteiden valintakoevaatimukset

Kauppatieteet (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu aiempien vuosien tapaan kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan todennäköisyys- ja tilastokurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa. Kauppatieteen uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnan, 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Kulttuurien tutkimuksen valintakoevaatimukset

Kulttuurien tutkimus (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä.

Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan tyypillisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysymyksiin vastataan ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, joihin vastataan kirjallisuuden lisäksi koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella.

Kulttuurien tutkimuksessa todistusvalintakiintiö on 60 %:n suuruinen. Molemmat kiintiöt ovat avoimia myös muille kuin ensikertalaisille hakijoille, mutta hakijan kannattaa huomioida, että kaikista paikoista 80 % on varattu ensikertalaisille.

 

Logopedian valintakoevaatimukset

Logopedia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Logopedian ja psykologian yhteisvalinta jatkuu, eli aloilla on myös ensi keväänä yhteinen valintakoe. Koe perustuu osittain ennakkoon opiskeltavaan aineistomateriaaliin, minkä lisäksi koe tulee sisältämään mm. loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien perusteita. Lisäksi koetilanteessa voidaan jakaa muuta aineistoa. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023. Valintakoe toteutetaan viime kevään tapaan digitaalisena kokeena. Logopediassa noin 70 % uusista opiskelijoista tullaan valitsemaan yo-todistuksen perusteella, joten valintakoekiintiön koko on vain 30 % aloituspaikoista. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat kuitenkin tulla valituiksi molemmissa kiintiöissä.


 

Lääketieteen valintakoevaatimukset

Lääketiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa.

Lääketieteen valintakoe perustuu ensi keväänä tuttuun tapaan lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin. Valintakokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. 

Lääketieteen yhteisvalinnassa 51 % aloituspaikoista täytetään todistusvalintajonosta ja 49 % valintakoejonosta. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Hakija voi hakea samalla kertaa sekä eläinlääketieteen että joko hammas- tai yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin.

Maantieteen valintakoevaatimukset

Maantiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Keväällä 2023 Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot ovat viime kevään tapaan mukana maantieteen yhteisvalinnassa. Hakukohteiden yhteinen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa.Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Maantieteen valintakoe on digitaalinen. Noin 55 % uusista opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla, loput valintakokeen pisteiden perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla huomioiduiksi todistusvalinnassa.


Oikeustieteen valintakoevaatimukset

Oikeustiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ensi keväänäkin ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta, joten tiedossa on jälleen lyhyt lukuaika. Tämän ajan hakijat viettävätkin tyypillisesti nenä kiinni kirjassa, sillä kilpailu oikeustieteen opiskelupaikoista on kovaa. Tulevista opiskelijoista 60 % tullaan valitsemaan valintakokeen ja 40 % yo-todistuksen perusteella. 

Oikeustieteelliset tiedekunnat pitävät edelleen tiukasti kiinni valintakoeväylästä, ja oikeustiede onkin ainoita aloja, jossa valintakoekiintiö on todistusväylää suurempi. Hakijan kannattaa kuitenkin huomioida, että oikeustieteen todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Psykologian valintakoevaatimukset

Psykologia (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

 

Psykologian yhteisvalinnassa ovat keväällä 2023 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Psykologian valintakoe järjestetään jälleen yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin.

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 26.4.2023 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa mahdollisesti jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaaleissa ovat viime vuosina korostuneet englanninkieliset tieteelliset artikkelit. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Valintakoetehtävät edellyttävät ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Ravitsemustieteen valintakoevaatimukset

Ravitsemustiede (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)


Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Monitieteisissä opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla tarkastellaan ravinnon merkitystä elintoimintoihin. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Ravitsemustieteen valintakoe keväällä 2023noudattelee sisällöltään samaa kaavaa kuin edelliskevään koe, eli valintakokeeseen opiskellaan ennakkomateriaali, joka julkaistaan kuukautta ennen koetta. Aloituspaikoista 51 % varataan todistusvalinnalla valittaville hakijoille, jolloin 49 % paikoista säilyy valintakokeen kautta valittaville hakijoille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.


Taiteiden tutkimuksen valintakoevaatimukset

Taiteiden tutkimuksen valintakoevaatimukset (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

 

Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen. Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi.

Taiteiden tutkimuksen valintakoe on kaksiosainen. Ensimmäisen osion kysymykset perustuvat ennakkoon opiskeltavaan aineistoon, toisessa osiossa kysymyksiin vastaan ennakkoaineiston ja koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Valintakoetta varten opiskeltava ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen kesäkuun valintakoetta.

Taiteiden tutkimuksen opiskelijoista puoletvalitaan yo-todistuksen ja puolet valintakokeen perusteella. Myös muut kuin ensikertalaiset hakijat voivat tulla huomioiduiksi todistusvalinnassa.

 


VAKAVA-valintakoevaatimukset

VAKAVA (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen kirjallinen valintakoe. Samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan. 

VAKAVA-valintakoe perustuu viime vuoden tavoin kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi tuttuun tapaan soveltuvuuskoe.

Keväällä 2023 opiskelupaikat täytetään todistusvalinnalla 60 % hakijoista, VAKAVA-kokeella 30 % hakijoista ja 10% hakijoista avoimen väylän kautta.

Yhteiskunnallisen muutoksen valintakoevaatimukset

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma (tarkemmat tiedot otsikkoa klikkaamalla)

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan viidestä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat tutkinto-ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, filosofian kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman pääsykoetta varten luettavat ennakkomateriaalit julkaistaan perjantaina 21.4.2023 Helsingin yliopiston valintakokeen ennakkomateriaalit -verkkosivulla. Yhteiskunnallisen muutoksen valintakokeet järjestetään digitaalisina valintakokeina.

Kandiohjelmaan valitaan suurin piirtein yhtä monta opiskelijaa todistus- ja valintakoejonosta. Todistuvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat, mutta valintakoevalinnassa voi tulla hyväksytyksi sekä ensikertalainen että muu hakija.