Vanhoja valintakokeita kätevästi koottuna.

Biologian ja ympäristötieteen vanhat valintakokeet

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Biologian yhteisvalinnassa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoihin sekä ympäristötieteitä Helsingin yliopistoon. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. 

Biologian ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden valintakoe perustuu lukion biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Biologian ja ympäristötieteiden valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Valintakoe toteutetaan digitaalisena.

Biologian vanhat valintakokeet aiemmilta vuosilta löydät täältä.

Biolääketieteen vanhat valintakokeet

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea opiskelemaan biolääketiedettä Kuopioon, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun yliopistoon. Biolääketieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä lääketieteen yhteisvalinnan kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kokeiden biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat sekä lääketieteen että biolääketieteen hakijoilla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteelliseen tai toisin päin. 

Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkomateriaalia. Valintakoe on digitaalinen, ja hakijoilla on kokeessa käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Viime vuonna myös oman nelilaskimen sai ottaa kokeeseen mukaan. 

Biolääketieteen vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Biotieteiden vanhat valintakokeet

Biotieteiden yhteisvalinnassa voit samalla kokeella hakea opiskelemaan biokemiaa (Oulun ja Turun yliopistot), molekyylibiotieteitä (Helsingin yliopisto) sekä bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa (Tampereen yliopisto).

Biotieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu lukion kemian ja biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa jaettavaan englanninkieliseen aineistoon. Valintakoe on digitaalinen ja kokeeseen sai viime vuonna ottaa mukaan oman nelilaskimen.

Biotieteiden vanhat valintakokeet löytyvät täältä.


Diplomi-insinöörikoulutuksen vanhat valintakokeet

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan DIA-yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto. DIA-yhteisvalinnassa voit hakea yhteen tai useampaan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

DI-valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakoe koostuu pakollisesta matematiikan osiosta ja valinnaisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakokeessa hakijan tulee vastata kaikkiin matematiikan osion tehtäviin ja saada vähintään 6/18 pistettä tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa. Valinnaisten tehtävien osuudessa on kaksi fysiikan, kaksi kemian ja kaksi tekniikan alan luovan ongelmanratkaisun tehtävää, joista hakijan tulee vastata yhteensä kolmeen tehtävään. Kokeeseen saa ottaa mukaan ohjeistuksen mukaisen funktio- tai nelilaskimen.

Vanhat DI-valintakokeet löydät täältä.

Farmasian vanhat valintakokeet

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Yliopistot järjestävät valintakokeen yhteistyössä, eli hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteiden alan materiaaliin. Kemian osion tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Kemian tehtävät sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä, joiden perusteella mitataan farmasian alalla ja opiskelussa vaadittavia valmiuksia.

Valintakoe järjestetään digitaalisena. Käytössä on digitaalisen valintakoejärjestelmän oma laskin.

Farmasian vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet

Hallintotieteitä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Tampereen ja Vaasan yliopistoihin. Yhteisvalinnan valintakoe perustuu valintakoeteokseen ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan viimeistään 1.5.2023.

Hallintotieteiden valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa. Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Hakijan tulee vastata molempien osioiden kysymyksiin.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet löydät täältä.

Kauppatieteiden vanhat valintakokeet

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan todennäköisyys- ja tilastokurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, LUT-yliopisto (Lappeenranta), Hanken (Svenska handelshögskolan) ja Åbo Akademi.

Kauppiksen vanhat valintakokeet löydät täältä niiltä osin kuin ne on julkaistu.

Kulttuurien tutkimuksen vanhat valintakokeet

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä.

Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan tyypillisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysymyksiin vastataan ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Toista osiota varten jaetaan koetilaisuudessa aineisto, joka voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Logopedian vanhat valintakokeet

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa.

Logopedialla on yhteinen valintakoe psykologian kanssa. Logopedian ja psykologian yhteisvalinnan koe perustuu pitkälti huhtikuun lopussa julkaistavaan ennakkoaineistoon. Ennakkoaineiston lisäksi kokeessa on kysytty loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien perusteita. Valintakoe on digitaalinen ja hakijoilla on käytössään koejärjestelmän funktiolaskin.

Logopedian vanhan valintakokeen löydät täältä.

Lääketieteellisen vanhat valintakokeet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa.

Lääketieteen valintakoe perustuu ensi keväänä tuttuun tapaan lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin. Valintakokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. 

Lääketieteellisten vanhat valintakokeet löydät täältä. Löydät sivulta myös hyvän vastauksen piirteet.

Maantieteen vanhat valintakokeet

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot ovat mukana maantieteen yhteisvalinnassa. Maantieteen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa.

Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Kokeessa on usein myös laskemista vaativia tehtäviä ja hakijoilla on käytössään digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin.

Maantieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.


Oikeustieteellisen vanhat valintakokeet

Oikeustieteellisillä tiedekunnilla on käytössään yhteisvalinta. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Tämä tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella vaikkapa kaikkiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta, joten tiedossa on jälleen lyhyt lukuaika.

Oikiksen vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Psykologian vanhat valintakokeet

Psykologian yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Psykologian valintakoe järjestetään yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin. 

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan huhtikuun lopulla psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa mahdollisesti jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Psykologian vanhat valintakokeet löydät tältä sivultaRavitsemustieteen vanhat valintakokeet

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Ravitsemustieteen valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan kuukausi noin ennen koetta. Valintakoe on digitaalinen ja se tehdään Kuopiossa Itä-Suomen yliopiston tiloissa.

Ravitsemustieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.

Taiteiden tutkimuksen vanhat valintakokeet

Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen.

Taiteiden tutkimuksen valintakoe on kaksiosainen. Ensimmäisen osion kysymykset perustuvat ennakkoon luettavaan aineistoon, toisessa osiossa kysymyksiin vastaan ennakkoaineiston ja koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Aineisto voi olla suomen ja ruotsin lisäksi myös englanninkielinen. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman vanhat valintakokeet löydät täältä.


Vanhat VAKAVA-valintakokeet

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen kirjallinen valintakoe. Samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan.

VAKAVA-valintakoe perustuu kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi soveltuvuuskoe.

Vanhat VAKAVA-valintakokeet löydät täältä.

Yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan viidestä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat tutkinto-ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, filosofian kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman pääsykoetta varten luettavat ennakkomateriaalit julkaistaan 21.4.2023 Helsingin yliopiston valintakokeen ennakkomateriaalit -verkkosivulla. Yhteiskunnallisen muutoksen valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena.

Yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet löydät täältä.