Vanhoja valintakokeita kätevästi koottuna.

Biologian ja ympäristötieteen vanhat valintakokeet

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Biologian yhteisvalinnassa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoihin sekä ympäristötieteitä Helsingin yliopistoon. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain. 

Biologian ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden valintakoe perustuu lukion biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Valintakoe toteutetaan digitaalisena.

Biologian vanhat valintakokeet aiemmilta vuosilta löydät täältä.

Biolääketieteen vanhat valintakokeet

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea opiskelemaan biolääketiedettä Kuopioon, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun yliopistoon. Biolääketieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä lääketieteen yhteisvalinnan kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kokeiden biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat sekä lääketieteen että biolääketieteen hakijoilla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteelliseen tai toisin päin. 

Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkomateriaalia. Valintakoe on digitaalinen, ja hakijoilla on kokeessa käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin.

Biolääketieteen vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Biotieteiden vanhat valintakokeet

Biotieteiden yhteisvalinnassa voit samalla kokeella hakea opiskelemaan biokemiaa (Oulun ja Turun yliopistot), molekyylibiotieteitä (Helsingin yliopisto) sekä bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa (Tampereen yliopisto).

Biotieteiden yhteisvalinnan valintakokeessa edellytetään lukion kemian ja biologian pakollisten sekä syventävien kurssien keskeisten sisältöjen osaamista. Tämän lisäksi kokeessa jaetaan englanninkielinen aineisto, joka voi käsitellä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai bioteknologiaan liittyviä aiheita.

Valintakokeessa on käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Valintakokeessa ei saa käyttää omaa laskinta eikä muita matemaattisia apuvälineitä.

Biotieteiden vanhat valintakokeet löytyvät täältä.


Diplomi-insinöörikoulutuksen vanhat valintakokeet

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan DIA-yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto. DIA-yhteisvalinnassa voit hakea yhteen tai useampaan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

DI-valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakoe koostuu pakollisesta matematiikan osiosta ja valinnaisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Valintakokeessa hakijan tulee vastata kaikkiin matematiikan osion tehtäviin. Valinnaisten tehtävien osuudessa on kaksi fysiikan, kaksi kemian ja kaksi tekniikan alan luovan ongelmanratkaisun tehtävää, joista hakijan tulee vastata yhteensä kolmeen tehtävään. Hakijan tulee siis vastata valintakokeessa yhteensä kuuteen tehtävään.

Vanhat DI-valintakokeet löydät täältä.

Farmasian vanhat valintakokeet

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Yliopistot järjestävät valintakokeen yhteistyössä, eli hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteiden alan materiaaliin. Kemian osion tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Kemian tehtävät sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä, joiden perusteella mitataan farmasian alalla ja opiskelussa vaadittavia valmiuksia.

Valintakoe järjestetään digitaalisena. Käytössä on digitaalisen valintakoejärjestelmän oma laskin.

Farmasian vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet

Hallintotieteitä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Tampereen ja Vaasan yliopistoihin. Keväällä 2024 hallintotieteiden hakukohteet ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan yhteisvalinnassa, eli samalla valintakokeella voi hakea myös muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin.

Yhteisvalinnan valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Aineisto voi olla myös englanninkielinen. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole. Valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet löydät täältä.

Kauppatieteiden vanhat valintakokeet

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu aiempien vuosien tapaan kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan talousmatematiikan kurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, LUT-yliopisto (Lappeenranta), Hanken (Svenska handelshögskolan) ja Åbo Akademi.

Kauppiksen vanhat valintakokeet löydät täältä niiltä osin kuin ne on julkaistu.

Kulttuurien tutkimuksen vanhat valintakokeet

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmat yhdistävät voimansa kevään 2024 yhteisvalinnassa. Voit siis hakea kaikkiin näihin hakukohteisiin samalla kokeella. Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan noin kuukasi ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäiseen on tyypillisesti vastattu ennakkomateriaalin perusteella. Toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, joihin vastataan ennakkokirjallisuuden lisäksi koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Logopedian vanhat valintakokeet

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa.

Logopedialla on yhteinen valintakoe psykologian kanssa. Logopedian ja psykologian yhteisvalinnan koe perustuu pitkälti huhtikuun lopussa julkaistavaan ennakkoaineistoon. Ennakkoaineiston lisäksi kokeessa on kysytty loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien perusteita. Valintakoe on digitaalinen ja hakijoilla on käytössään koejärjestelmän funktiolaskin.

Logopedian vanhan valintakokeen löydät täältä.

Lääketieteellisen vanhat valintakokeet

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta, jossa mukana ovat yleisen lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteet. Voit halutessasi hakea samaan aikaan esimerkiksi eläinlääketieteen ja yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin tai eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin.

Lääketieteen valintakoe perustuu ensi keväänä tuttuun tapaan lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin. Valintakokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Valintakokeen tehtävätyyppejä ovat olleet monivalinta- ja väittämätehtävät, nimeämistehtävät, aukkotehtävät, avoimet laskutehtävät, lyhyehköt esseet, kuvaajan/tilaston/kaavion tulkintatehtävät sekä aineistotehtävät.

Lääketieteellisten vanhat valintakokeet löydät täältä

Maantieteen vanhat valintakokeet

Maantieteen yhteisvalinnassa ovat keväällä 2024 jälleen mukana Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot. Hakukohteiden yhteinen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa, joka voi olla englanninkielistä. Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Maantieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.


Oikeustieteellisen vanhat valintakokeet

Oikeustieteellisillä tiedekunnilla on käytössään yhteisvalinta. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Tämä tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella vaikkapa kaikkiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta, joten tiedossa on jälleen lyhyt lukuaika.

Yleisimmät viimeisimpien vuosien valintakokeissa esiintyneet tehtävätyypit ovat oikeustapaus-, aineisto-, essee-, monivalinta-, käsitteenmäärittely- ja täydennystehtävät, joihin vastaaminen saattaa edellyttää myös valintakoekirjallisuuden tietojen yhdistelyä ja soveltamista. Erityisesti oikeustapaustehtävien kohdalla oikealla vastaustekniikalla on keskeinen merkitys hyvän vastauksen tuottamisessa.

Oikiksen vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Politiikan ja viestinnän ja yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet.

Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmat ovat mukana yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyössä keväällä 2024. Voit siis pyrkiä samalla valintakokeella niin politiikan ja viestinnän kuin yhteiskunnallisen muutoksen hakukohteisiin sekä muihin yhteiskuntatieteellisen alan hakukohteisiin eri yliopistoissa (esim. julkisoikeus, yhteiskuntatieteet, politiikan tutkimus, poliittinen historia ja valtio-oppi).

Yhteisvalinnan valintakoe perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Jaettava aineisto voi olla myös englanninkielinen. Kokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Valintakoe on digitaalinen, joten tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet löydät täältä.

Psykologian vanhat valintakokeet

Psykologian yhteisvalinnassa ovat keväällä 2024 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Yhteisvalinnassa on uutuutena mukana Helsingin yliopiston soveltavan psykologian kandiohjelma, josta valmistuu filosofian maisteriksi. Valintakoe järjestetään jälleen yhteisvalintana logopedian hakukohteiden kanssa, eli hakija voi hakea samalla kokeella myös logopedian koulutusohjelmiin.

Psykologian valintakoe perustuu osittain ennakkoon opiskeltavaan aineistomateriaaliin, minkä lisäksi koe on perinteisesti sisältänyt loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien osuudet. Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Valintakoe järjestetään digitaalisena, eli tarvitset kokeeseen mukaasi oman kannettavan tietokoneen. Saat kokeessa käyttöösi sähköisen koejärjestelmän funktiolaskimen.

Psykologian vanhat valintakokeet löydät tältä sivultaRavitsemustieteen vanhat valintakokeet

Mikäli haluat tulevaisuudessa työskennellä laillistettuna ravitsemusterapeuttina, kannattaa sinun hakea Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan ravitsemustieteitä! Ravitsemustieteen valintakoe järjestetään Kuopiossa toukokuun lopulla.

Ravitsemustieteen valintakoe perustuu ennakkoon opiskeltavaan materiaaliin, joka julkaistaan noin kuukausi ennen koetta. Ennakkomateriaali voi sisältää myös englanninkielistä aineistoa. Ravitsemustieteen valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Ravitsemustieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.

Sosiaalityön vanhat valintakokeet

Sosiaalityön hakukohteilla on käytössä yhteisvalinta. Samalla valintakokeella voi hakea Itä-Suomen yliopistoon (Kuopio), Jyväskylän yliopistoon, Lapin yliopistoon (Rovaniemi), Tampereen yliopistoon ja Turun yliopistoon.

Sosiaalityön valintakoetta varten opiskellaan ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta ja hakijan on pysyttävä omaksumaan se lyhyessä ajassa. Viime vuosina luettavana on ollut useampi alaan liittyvä artikkeli.

Valintakokeessa on kaksi osaa: Ensimmäinen osa koostuu monivalinnoista, jotka ovat usein sisältäneen oikein-väärin-väittämiä. Toinen osa koostuu esseestä, jossa hakijan on osattava yhdistellä sekä ennakkoaineistosta että kokeessa jaettavasta aineistosta nousseita keskeisiä asioita. 

Sosiaalityön vanhat valintakokeet edellisvuosilta löydät täältä. 

Taiteiden tutkimuksen vanhat valintakokeet

Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmat yhdistävät voimansa kevään 2024 yhteisvalinnassa. Voit siis hakea kaikkiin näihin hakukohteisiin samalla kokeella. Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan noin kuukasi ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäiseen on tyypillisesti vastattu ennakkomateriaalin perusteella. Toisessa osassa on perinteisesti ollut esseetehtäviä, joihin vastataan ennakkokirjallisuuden lisäksi koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Valintakoe on digitaalinen, eli tarvitset kokeeseen mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman vanhat valintakokeet löydät täältä.


Tietojenkäsittelytieteen vanhat valintakokeet

Tietojenkäsittelytieteellä on käytössä yhteisvalinta. Samalla valintakokeella voi hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Åbo Akademi tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmiin. Valintakoe on kaikilla yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.

Tietojenkäsittelytieteen valintakoe sisältää kolme tehtävää. Valintakokeen yleisimmät tehtävätyypit ovat ongelmanratkaisutehtävät, aineistotehtävät ja ohjelmointitehtävät. Kokeeseen ei julkaista ennakkoaineistoa, vaan osa tehtävistä perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon ja osa mittaa yleistä ongelmanratkaisukykyä.

Tietojenkäsittelytieteen vanhat valintakokeet aiemmilta vuosilta löydät täältä.

Vanhat VAKAVA-valintakokeet

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen kirjallinen valintakoe. Samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan.

VAKAVA-valintakoe perustuu kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi soveltuvuuskoe.

Vanhat VAKAVA-valintakokeet löydät täältä.