Siirrymme koronatilanteen vaatiessa etäopetukseen. Lue lisää →

Vanhoja valintakokeita kätevästi koottuna.

Biologian ja ympäristötieteen vanhat valintakokeet.

Biologiaa voi opiskella Helsingissä, Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa. Biologian yhteisvalinnassa voi pyrkiä opiskelemaan biologiaa Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoihin sekä ympäristötieteitä Helsingin yliopistoon. Valintaperusteet ja hyväksymisrajat vaihtelevat yliopistoittain.

Biologian ja Helsingin yliopiston ympäristötieteiden valintakoe perustuu lukion biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe mittaa hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Biologian ja ympäristötieteiden valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Valintakoe toteutetaan digitaalisena.

Biologian vanhat valintakokeet aiemmilta vuosilta löydät täältä.

Biolääketieteen vanhat valintakokeet.

Biolääketieteen yhteisvalinnassa voit hakea opiskelemaan biolääketiedettä Kuopioon, Itä-Suomen yliopistoon ja Turun yliopistoon. Biolääketieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä lääketieteen yhteisvalinnan kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kokeiden biologian ja kemian osioiden valintakoetehtävät ovat samat sekä lääketieteen että biolääketieteen hakijoilla. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri valintakoetta eikä biolääketieteen kokeella voi hakea lääketieteelliseen tai toisin päin.

Biolääketieteen valintakoe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeeseen ei keväällä 2022 sisälly ennakkomateriaalia. Valintakoe on digitaalinen, ja hakijoilla on kokeessa käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Myös oman nelilaskimen voi ottaa kokeeseen mukaan.

Biolääketieteen vanhoja valintakokeita löydät täältä. 

Biotieteiden vanhat valintakokeet.

Biotieteiden yhteisvalinnassa voit samalla kokeella hakea opiskelemaan biokemiaa (Oulun ja Turun yliopistot), molekyylibiotieteitä (Helsingin yliopisto) sekä bioteknologiaa ja biolääketieteen tekniikkaa (Tampereen yliopisto).

Biotieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu lukion kemian ja biologian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä kokeessa jaettavaan englanninkieliseen aineistoon. Valintakoe on digitaalinen, ja mahdollisesta laskimesta tiedotetaan myöhemmin.

Biotieteiden vanhat valintakokeet löytyvät täältä.


Diplomi-insinöörikoulutuksen vanhat valintakokeet.

Teknillisiä tieteitä haetaan opiskelemaan DIA-yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Vaasan yliopisto. DIA-yhteisvalinnassa voit hakea yhteen tai useampaan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen.

DI-valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin. Valintakoe koostuu pakollisesta matematiikan osiosta ja valinnaisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta. Hakijan tulee vastata kaikkiin matematiikan osion tehtäviin ja saada vähintään 6/18 pistettä tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa. Valinnaisten tehtävien osuudessa on kaksi fysiikan, kaksi kemian ja kaksi tekniikan alan luovan ongelmanratkaisun tehtävää, joista hakijan tulee vastata yhteensä kolmeen tehtävään. Kokeeseen saa ottaa mukaan ohjeistuksen mukaisen funktio- tai nelilaskimen.

Vanhat DI-valintakokeet löydät täältä.

Farmasian vanhat valintakokeet.

Farmaseutiksi ja proviisoriksi voit opiskella suomeksi Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ruotsiksi Åbo Akademissa. Yliopistot järjestävät valintakokeen yhteistyössä, eli hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa hakea farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin samanaikaisesti eri yliopistoihin.

Valintakokeessa on kaksi osaa. Aineistokokeen kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan terveystieteiden alan materiaaliin. Kemian osion tehtävät perustuvat lukion kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Kemian tehtävät sisältävät mm. laskutehtäviä tai muita matemaattisia tehtäviä. Kokeen tehtävät ovat monivalinta- tai väittämätehtäviä, joiden perusteella mitataan farmasian alalla ja opiskelussa vaadittavia valmiuksia.

Valintakoe järjestetään digitaalisena. Käytössä on digitaalisen valintakoejärjestelmän oma laskin.

Farmasian vanhat valintakokeet löytyvät täältä.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet.

Hallintotieteitä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Tampereen ja Vaasan yliopistoihin. Yhteisvalinnan valintakoe perustuu valintakoeteokseen ja kokeessa jaettavaan materiaaliin. Kevään 2022 valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan viimeistään 1.5.2022.

Hallintotieteiden valintakoe sisältää valintakoeteokseen perustuvan koeosion ja aineistokokeen. Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida hallintotieteiden alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa. Valintakokeessa jaettavan aineiston kysymykset voivat perustua ennakkoon julkaistavaan valintakoeteokseen ja/tai valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Hakijan tulee vastata molempien osioiden kysymyksiin.

Hallintotieteiden vanhat valintakokeet löydät täältä.

Kauppatieteiden vanhat valintakokeet.

Kauppatieteiden yhteisvalinnan valintakoe perustuu kolmen lukiokurssin oppimääriin: yhteiskuntaopin taloustiedon kurssiin, historian ensimmäiseen kurssiin sekä matematiikan todennäköisyys- ja tilastokurssiin. Valintakoevaatimukset saattavat tuntua helpoilta, mutta hakijalta odotetaan kokeessa myös kokonaisuuksien hallintaa ja tiedon soveltamiskykyä. Kokeessa voidaan myös jakaa muuta aineistoa, jonka tietoja hakijan tulee pystyä yhdistelemään aiemmin oppimaansa. Kauppatieteen uusista opiskelijoista 60 % valitaan todistusvalinnan, 40 % valintakokeen pisteiden perusteella. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto, LUT-yliopisto (Lappeenranta), Hanken (Svenska handelshögskolan) ja Åbo Akademi.

Kauppiksen vanhat valintakokeet löydät täältä niiltä osin kuin ne on julkaistu.

Kulttuurien tutkimuksen vanhat valintakokeet.

Kulttuurien tutkimusta voit opiskella Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Joensuun kampus). Molempiin koulutusohjelmiin haetaan omilla erillisillä valintakokeillaan. Valintakoekirjallisuus poikkeaa toisistaan hakukohteiden välillä, mutta molemmissa kokeissa kirjoitetaan kokeessa jaettavaan aineistoon ja valintakoekirjallisuuteen perustuvia esseitä.

Koetta varten opiskeltava ennakkoaineisto julkaistaan tyypillisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Valintakoe koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysymyksiin vastataan ennakkoon opiskeltavan kirjallisuuden perusteella. Toista osiota varten jaetaan koetilaisuudessa aineisto, joka voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Kulttuurien tutkimuksessa todistusvalintakiintiö on 60 %:n suuruinen. Molemmat kiintiöt ovat avoimia myös muille kuin ensikertalaisille hakijoille, mutta hakijan kannattaa huomioida, että kaikista paikoista 80 % on varattu ensikertalaisille.

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman vanhoja valintakokeita löydät täältä.

Logopedian vanhat valintakokeet.

Logopediaa voi opiskella Suomessa Helsingin, Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa.

Logopedian ja psykologian yhteisvalinta jatkuu, eli aloilla on myös keväällä 2022 yhteinen valintakoe. Koe tulee sisältämään mm. loogisen päättelyn ja tilastollisten menetelmien perusteita, ja se perustuu sekä ennakkoon opiskeltavaan että koetilanteessa jaettavaan aineistomateriaaliin. Ennakkomateriaali julkaistaan 27.4.2022.

Logopediassa noin 70 % uusista opiskelijoista tullaan valitsemaan yo-todistuksen perusteella, joten valintakoekiintiön koko on vain 30 % aloituspaikoista. Myös muut kuin ensikertalaiset voivat kuitenkin tulla valituiksi molemmissa kiintiöissä.

Logopedian vanhan valintakokeen löydät täältä.

Lääketieteellisen vanhat valintakokeet.

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä valtakunnallinen yhteisvalinta, eli kaikki näiden alojen hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen hakukohteesta riippumatta. Yhteisvalinnassa hakijan on osallistuttava sen kaupungin valintakokeeseen, minkä on valinnut ensisijaiseksi kohteeksi hakiessa.

Lääketieteen valintakoe perustuu ensi keväänä tuttuun tapaan lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimääriin. Keväällä 2021 mukana ollutta ennakkomateriaalia ei siis nähdä keväällä 2022.

Lääketieteen yhteisvalinnassa 51 % aloituspaikoista täytetään todistusvalintajonosta, 49 % valintakoejonosta. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Hakija voi hakea samalla kertaa sekä eläinlääketieteen että joko hammas- tai yleisen lääketieteen koulutusohjelmiin.

Lääketieteellisten vanhat valintakokeet löydät täältä niiltä osin kuin ne on julkaistu. Löydät sivulta myös hyvän vastauksen piirteet vuosilta 2007-2021.


Maantieteen vanhat valintakokeet.

Keväällä 2022 Helsingin, Itä-Suomen, Oulun ja Turun yliopistot ovat viime kevään tapaan mukana maantieteen yhteisvalinnassa. Valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään. Lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa muuta aineistoa.

Aineisto voi olla joko hakijan valitsemalla kielellä (suomi tai ruotsi) tai englanniksi. Maantieteen valintakokeen tehtävät mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu.

Maantieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.


Oikeustieteellisen vanhat valintakokeet.

Oikeustieteellisillä tiedekunnilla on käytössään yhteisvalinta. Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot. Tämä tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella vaikkapa kaikkiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Oikeustieteen haastavaa valintakoetta varten opiskellaan ensi keväänäkin ennakkoon julkaistava materiaali, ja lisäksi kokeessa voidaan jakaa erillinen aineisto. Valintakoekirjallisuus julkaistaan 21.4.2022, joten tiedossa on jälleen noin kuukauden lukuaika.

Voit päästä opiskelemaan oikeustiedettä joko ylioppilastodistuksen tai valintakokeen perusteella. Keväällä 2022 opiskelijoista 40 % valitaan todistuksen ja 60 % valintakokeen pisteiden perusteella. Vain ensikertalaiset hakijat voivat tulla valituksi todistusvalinnassa.

Oikiksen vanhoja valintakokeita löydät täältä.
Politiikan ja viestinnän vanhat valintakokeet.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan viidestä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat tutkinto-ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, filosofian kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma.

Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelmaan haetaan ensi keväänä kaksiosaisilla valintakokeilla, jotka koostuvat kirjallisuus- ja aineisto-osioista. Valintakokeiden ennakkomateriaalit julkaistaan reilu kuukausi ennen kokeita. Valintakokeet järjestetään digitaalisina valintakokeina. Molempiin kandiohjelmiin valitaan suurin piirtein yhtä monta opiskelijaa todistus- ja valintakoejonosta, ja molemmissa jonoissa voi tulla hyväksytyksi sekä ensikertalainen että muu hakija.

Politiikan ja viestinnän vanhat valintakokeet löydät täältä.

Psykologian vanhat valintakokeet.

Psykologian yhteisvalinnassa on keväällä 2022 mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, joten hakija voi hakea samalla valintakokeella useampaan kohteeseen. Keväällä 2022 psykologian valintakoe järjestetään jälleen yhteistyössä logopedian yhteisvalinnan kanssa. Hakija voi siis hakea samalla kokeella myös logopedian hakukohteisiin. 

Valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin, joka julkaistaan keskiviikkona 27.4.2022 klo 12.00 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön nettisivuilla. Ennakkomateriaali ei ole käytettävissä valintakokeessa. Hakija vastaa valintakokeen tehtäviin sekä ennakkomateriaalin että kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Ennakkomateriaali ja/tai kokeessa jaettava aineisto voivat sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston lisäksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Mikäli englanninkielistä aineistoa on, julkaistaan sen yhteydessä ydintermien käännökset. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.

Psykologian vanhat valintakokeet löydät tältä sivultaRavitsemustieteen vanhat valintakokeet.

Itä-Suomen yliopiston monipuolisissa ravitsemustieteen opinnoissa perehdytään ravitsemus- ja elintarviketieteen lisäksi lääketieteiden, luonnontieteiden sekä käyttäytymistieteiden teemoihin. Monitieteisissä opinnoissa on runsaasti biologiaa, kemiaa sekä erityisesti biokemiaa ja fysiologiaa, joiden avulla selvitetään ravinnon merkitystä elintoiminnoissa. Opinnot ovat hyvin poikkitieteelliset ja antavat valmiuksia työllistyä usealle eri alalle valmistumisen jälkeen. Itä-Suomen yliopistosta valmistuvat terveystieteiden maisterit (pääaineena ravitsemustiede) voivat toimia laillistettuina ravitsemusterapeutteina.

Ravitsemustieteen valintakoe keväällä 2022 noudattelee sisällöltään samaa kaavaa kuin edelliskevään koe, eli valintakokeeseen opiskellaan ennakkomateriaali, joka julkaistaan kuukautta ennen koetta. Aloituspaikoista 51 % varataan todistusvalinnalla valittaville hakijoille, jolloin 49 % paikoista säilyy valintakokeen kautta valittaville hakijoille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat.

Ravitsemustieteen vanhat valintakokeet löydät täältä.

Taiteiden tutkimuksen vanhat valintakokeet.

Taiteiden tutkimusta voit opiskella ainoastaan Helsingin yliopistossa. Taiteiden tutkimuksessa voit erikoistua joko estetiikkaan, elokuva- ja televisiotutkimukseen, musiikkitieteen, teatteritieteeseen tai yleiseen kirjallisuustieteeseen.Taiteiden parista voit työllistyä samantyylisiin tehtäviin kuin kulttuurialaltakin ja lisäksi esimerkiksi taiteilijaksi, graafiseksi suunnittelijaksi, tuottajaksi tai suunnittelijaksi.

Taiteiden tutkimuksen valintakoe on kaksiosainen. Ensimmäisen osion kysymykset perustuvat ennakkoon luettavaan aineistoon, toisessa osiossa kysymyksiin vastaan ennakkoaineiston ja koetilaisuudessa jaettavan aineiston perusteella. Aineisto voi olla suomen ja ruotsin lisäksi myös enganninkielinen. Ennakkomateriaali julkaistaan noin kuukautta ennen valintakoetta.

Taiteiden tutkimuksen opiskelijoista noin puolet valitaan yo-todistuksen ja puolet valintakokeen perusteella.

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman vanhat valintakokeet löydät täältä.


Vanhat VAKAVA-valintakokeet.

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, jossa on mukana useita yliopistoja ja koulutusohjelmia. VAKAVA-verkostoon kuuluvilla koulutusohjelmilla on yhteinen kirjallinen valintakoe. Samalla valintakokeella voi hakea useampaan eri koulutusohjelmaan.

VAKAVA-valintakoe perustuu viime vuoden tavoin kokonaan koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eli kokeeseen ei julkaista ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Onnistuakseen kokeessa hakijan on kyettävä soveltamaan aineiston tietoja ja poimimaan niistä olennainen sisältö lyhyessä ajassa. Monelle hakijalle haasteita tuottaa aineistomuotoiseen kokeeseen valmistautuminen itsenäisesti. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Opettajankoulutusohjelmien valintaprosessiin kuuluu lisäksi tuttuun tapaan soveltuvuuskoe.

Vanhat VAKAVA-valintakokeet löydät täältä.

Yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan valitaan opiskelijoita suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hakija voi valita haluamansa hakukohteen tiedekunnan viidestä kandiohjelmasta, ja opiskelujen aikana hän valitsee lisäksi tarkemman opintosuunnan tutkinto-ohjelman sisältä. Valittavat tutkinto-ohjelmat ovat sosiaalitieteiden kandiohjelma, politiikan ja viestinnän kandiohjelma, yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, filosofian kandiohjelma sekä taloustieteen kandiohjelma.

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelman pääsykoetta varten luettavat ennakkomateriaalit julkaistaan perjantaina 29.4.2021 Valintakokeen ennakkomateriaalit -sivulla Helsingin yliopiston verkkosivuilla.

Yhteiskunnallisen muutoksen valintakokeet järjestetään digitaalisina valintakokeina. Kandiohjelmaan valitaan suurin piirtein yhtä monta opiskelijaa todistus- ja valintakoejonosta, ja molemmissa jonoissa voi tulla hyväksytyksi sekä ensikertalainen että muu hakija.

Yhteiskunnallisen muutoksen vanhat valintakokeet löydät täältä.