Valintakoetietoja

Tutustu maantieteen kevään 2019 valintakoevaatimuksiin!

HAAVEENA MAANTIETEEN OPINNOT?

Maantiede on tutkimuskohteiltaan laaja oppiala: tutkimuksen kohteena voivat olla sekä luontoon ja ympäristöön, että myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät asiat ja ilmiöt. Tämän vuoksi maantieteen opiskelu tutustuttaa opiskelijan niin luonnontieteellisiin kuin yhteiskuntatieteellisiinkin teorioihin sekä alan hallinta tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen luonnon ja ihmisen suhteesta. Maantieteen opiskelu tarjoaakin runsaasti mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

Valmistuttuaan maantieteilijät ja geologit työskentelevät muun muassa geologiseen kartoitukseen, taloudellisten esiintymien etsintään sekä maankäyttöön, paikkatietoon ja ympäristökysymysiin liittyvissä tehtävissä.

Maantiedettä voi Suomessa opiskella neljässä yliopistossa. Valintakriteerit ja valintakokeet ovat erilaiset haettavasta yliopistosta riippuen.


Helsingin yliopiston valintakoe:

Valintakoe perustuu keväällä 2019 kokeessa erikseen jaettavaan aineistoon sekä lukion oppimäärän kursseihin GE1-4.


Turun ja Oulun yliopiston valintakoe:

Turun ja Oulun yliopiston maantieteen kevään 2019 valintakoealueena on lukion maantiedon laaja oppimäärä eli kurssit GE1-4. Valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Valintakokeen perustuessa lukion oppimäärään, noudatetaan sekä 2003 että 2016 opetussuunnitelmia.


Itä-Suomen yliopiston valintakoe:

Itä-Suomen yliopiston maantieteen kevään 2019 valintakoealue on lukion maantiedon kurssit GE1-3. Kysymykset lähestyvät kursseja maantieteen ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta. Valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä, aineiston analysointi- ja/tai esseetehtäviä.


Pelkkä lukion tietojen hallinta ei  riitä valintakokeessa menestymiseen, sillä yliopistojen valintakokeissa edellytetään asioiden syvällistä ymmärtämistä ja kykyä soveltaa hankittua tietoa. Valintakokeen vastauksia laadittaessa ei riitä, että vastauksessa on lueteltu kaikki oikeat asiat. Tietojen tulee olla myös selkeästi jäsenneltyjä ja oikein perusteltuja. Maantieteen valintakokeessa menestyminen edellyttääkin paitsi valintakoevaatimuksiin kuuluvien aihealueiden hyvää ja riittävän syvällistä hallintaa, myös oikeanlaista vastaustekniikkaa ja karttojen tulkintaan liittyviä taitoja. 

Vuonna 2019 osa kaikista yhteishaussa haettavista aloituspaikoista varataan ensikertalaisille, eli opiskelijoille, joilla ei ole suoritettuna ammattikorkea- tai yliopistotutkintoa, tai hakijoille, jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.


Vanhoihin valintakokeisiin pääset tutustumaan täältä.

Aikaisempien vuosien sisäänpääsytietoja, Maantiede, Helsingin yliopisto

Vuosi Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt
2018
473
199
288
58
2017 479 405 293 53
2016 483 416 264 56

Valintakoekirjallisuus

VALINTAKOEKIRJALLISUUS

Jokaisella yliopistolla on omat maantieteen valintakokeensa, jotka voivat olla tehtävätyypeiltään ja rakenteeltaan toisistaan poikkeavia.

Helsingin yliopiston valintakoe perustuu valintakokeessa jaettaviin maantieteellisiin aineistoihin sekä lukion maantieteen laajan oppimäärän tietoihin (kurssit GE1, GE2, GE3 ja GE4).

Turun yliopiston valintakoe ja Oulun yliopiston valintakoe perustuvat lukion laajan oppimäärän tietoihin (kurssit: GE1, GE2, GE3 ja GE4) ja kokeessa tulee myös osata soveltaa tietoa.

 Itä-Suomen yliopiston valintakoe perustuu lukion oppimäärän kursseihin (GE1, GE2 ja GE3).


 

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku aikavälillä 20.3.- 3.4.2019

 • Helsingin yliopisto: valintakoe pe 26.4.2019 klo 14.00 - 18.00
 • Oulun yliopisto: valintakoe ma 27.5.2019 klo 09.00 - 13.00
 • Itä-Suomen yliopisto: valintakoe kolmella paikkakunnalla, Joensuussa, Kuopiossa ja Lahdessa ti 4.6.2019 14.00 - 18.00
 • Turun yliopisto: valintakoe ma 13.5.2018 9.00 - 12.00

Alkupisteet ja hakeminen

Helsingin yliopisto 2019:

Helsingin yliopistoon valitaan maantieteen kandiohjelmaan 55 opiskelijaa, ja alotuspaikoista vähintään 43 varataan ensikertalaisille. Suomen kielellä valintakokeessa vastanneista hakijoista valitaan ensin 25 pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä ja sen jälkeen 25 valintakokeesta ja ylioppilas-, IB-, RP- tai EB-tutkinnosta saatujen pisteiden summan määräämässä järjestyksessä. Lisäksi valitaan 5 ruotsinkielistä hakijaa.

Valinta yhteispisteiden perusteella


Ensin valitaan 28 opiskelijaa maantieteen valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella.

Valinnassa annetaan pisteitä seuraavasti:

 1. Valintakokeesta enintään 40 pistettä
 2. Ylioppilastutkinnosta annetaan enintään 20 pistettä siten, että
  • maantieteen ainereaalin kokeesta enintään 8 pistettä,
  • äidinkielestä enintään 6 pistettä,
  • toisen kotimaisen kielen, parhaan vieraan kielen tai matematiikan kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa.

Ar­vo­sa­na yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa

L

E

M

C

B

A

Maantieteen ainereaali

8

6

4

2

1

 

Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena
kielenä* / toinen kotimainen kieli,
paras vieras kieli tai matematiikka

Pitkä oppimäärä¤

6

5

4

3

2

1

Lyhyt oppimäärä

4

3

2

1

 

 

* Äidinkielen kokeesta sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeesta annetaan pisteitä pitkän oppimäärän kokeen mukaan.
¤ Pitkän oppimäärän kokeella tarkoitetaan pitkän matematiikan koetta ja laajinta mahdollista toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen koetta.


Valinta valintakokeen perusteella

27 opiskelijaa valitaan pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan valintalautakunnan hakuajan päättymisen jälkeen erikseen määrittelemä vähimmäispistemäärä.


Oulun yliopisto 2019:


Oulun yliopistoon valitaan opiskelemaan maantiedettä 35 uutta opiskelijaa, joista 25 valitaan ensikertalaiskiintiössä.

 1. Pelkän valintakokeen perusteella valitaan 15 parhaiten suoriutunutta opiskelijaa. Valintakokeesta voi saada enintään 60p. Jotta voi tulla valituksi, on saatava vähintään 20p.
 2. Yhteispisteiden (ylioppilastodistus + valintakoe) perusteella valitaan 20 opiskelijaa. Yhteispisteitä voi saada enintään 105p, josta 60p valintakokeesta ja 45p ylioppilastodistuksesta.

Yo-todistuksesta on mahdollista saada maksimissaan 45 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

Koe

L

E

M

C

B

A

Matematiikan koe (pitkä oppimäärä)

15

14

11

8

5

2

Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä)

13

11

8

5

3

1

Äidinkielen koe

15

14

11

8

5

2

Reaalikokeen ennen vuotta 2006 suorittaneet

Reaalikoe


15


14


11


8


5


2

Ainereaalikokeen vuonna 2006 tai sen jälkeen suorittaneet

Maantieteen ainereaalikoe

Paras muu ainereaalikoe


15

13


14

11


11

8


8

5


5

3


2

1

Vieraan kielen koe (paras pitkä oppimäärä)

15

14

11

8

5

2

HUOM!

Ylioppilastodistuspisteissä huomioidaan vain kolme em. kokeista. Matematiikan (lyhyt tai pitkä) ja vieraan kielen arvosanoista valitaan vain toinen arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän.


Itä-Suomen yliopisto 2019:

 

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan aloituspaikkojen lukumäärä on 40, joista vähintään 25 varataan ensikertalaisille.

 1. Ensin valitaan 21 hakijaa yhteispisteiden perusteella (ylioppilastodistus + valintakoe) Ensikertalaisia hakijoita valitaan 15 ja sen jälkeen yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä 6 hakijaa.
 2. Tämän jälkeen valitaan 14 hakijaa pelkän valintakokeen perusteella. Ensikertalaisia hakijoita valitaan 10 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 4 hakijaa. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakokeen keskiarvosta vähintään puolet.

Lisäksi valitaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella 5 opiskelijaa.

Pisteytys:

Saatavat pisteet

Valintakoe
56
Ylioppilastutkintotodistus
84
Yhteispistemäärä 140

Ylioppilastutkinnosta pisteitä voi saada neljästä kokeesta (maks. 84 pistettä): Äidinkieli sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia).

 

Kokeet
L E M C B A
Äidinkieli, pitkän oppimärän mukaiset kokeet
21 18 15 12 9 6
Suomi/ruotsi toisena kielenä koe, kieli (lyhyt/keskipitkä), matematiikka (lyhyt), reaali, ainereaali
16 13 10 7 4 1

Turun yliopisto 2017:

Maantieteen hakukohteeseen valitaan yhteensä 25 hakijaa, joista vähintään 16 on ensikertalaiskiintiöstä (10 paikkaa yhteispistekiintiöstä ja 6 paikkaa valintakoekiintiöstä.

 1. Ensin valitaan 15 opiskelijaa yhteispisteiden (ylioppilastodistus + valintakoe) perusteella.
 2. Seuraavaksi valitaan loput (10) pelkän valintakokeen perusteella.

Yhteispisteissä voi saada enintään 60p, joista 30p voi saada valintakokeesta ja 30p ylioppilaskokeesta.

 

Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan viiden kokeen perusteella:

 • äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
 • matematiikan koe
 • vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe
 • kahdesta reaaliaineen kokeesta: maantiede, fysiikka, kemia, biologia, historia ja yhteiskuntaoppi siten (reaaliaineiden kokeista voi saada yhteensä enintään 12 pistettä).

 

Ylioppilastutkinnon arvosana

Äidinkieli

Pitkä matematiikka

Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä

Suomi/ruotsi toisena

kielenä

Lyhyt matematiikka

Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, lyhyt oppimäärä

Maantieteen

reaaliaineen koe

Reaaliaineen kokeet:

fysiikka, kemia, biologia, historia, yhteiskuntaoppi

L

6

3

12

6

E

5

2

10

5

M

4

1

8

4

C

3

-

6

3

B

2

-

4

2

 

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019.