Valintakoetietoja

Maantieteen valintakoetiedot 2019 päivitetään heti niiden julkaisun jälkeen.

HAAVEENA MAANTIETEEN OPINNOT?

Maantiede on tutkimuskohteiltaan laaja oppiala: tutkimuksen kohteena voivat olla sekä luontoon ja ympäristöön, että myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät asiat ja ilmiöt. Tämän vuoksi maantieteen opiskelu tutustuttaa opiskelijan niin luonnontieteellisiin kuin yhteiskuntatieteellisiinkin teorioihin sekä alan hallinta tarjoaa laaja-alaisen ymmärryksen luonnon ja ihmisen suhteesta. Maantieteen opiskelu tarjoaakin runsaasti mielenkiintoisia työmahdollisuuksia.

Valmistuttuaan maantieteilijät ja geologit työskentelevät muun muassa geologiseen kartoitukseen, taloudellisten esiintymien etsintään sekä maankäyttöön, paikkatietoon ja ympäristökysymysiin liittyvissä tehtävissä.

Maantiedettä voi Suomessa opiskella neljässä yliopistossa. Valintakriteerit ja valintakokeet ovat erilaiset haettavasta yliopistosta riippuen. Helsingin yliopiston valintakoe perustuu keväällä 2017 kokeessa jaettavaan materiaaliin, Turun ja Oulun maantieteen valintakoealueena on lukion maantiedon laaja oppimäärä eli kurssit 1-4. Itä-Suomen yliopiston maantieteen valintakoealue on lukion maantiedon kurssit 1-3. Pelkkä lukion tietojen hallinta ei kuitenkaan riitä valintakokeessa menestymiseen, sillä yliopiston valintakokeessa edellytetään asioiden syvällistä ymmärtämistä ja kykyä soveltaa hankittua tietoa. Valintakokeen vastauksia laadittaessa ei riitä, että vastauksessa on lueteltu kaikki oikeat asiat. Tietojen tulee olla myös selkeästi jäsenneltyjä ja oikein perusteltuja. Maantieteen valintakokeessa menestyminen edellyttääkin paitsi valintakoevaatimuksiin kuuluvien aihealueiden hyvää ja riittävän syvällistä hallintaa, myös oikeanlaista vastaustekniikkaa ja karttojen tulkintaan liittyviä taitoja.

Vuonna 2017 osa kaikista yhteishaussa haettavista aloituspaikoista varataan ensikertalaisille, eli opiskelijoille, joilla ei ole suoritettuna ammattikorkea- tai yliopistotutkintoa, tai hakijoille, jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa kevään 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen.

Vanhoihin valintakokeisiin pääset tutustumaan täältä.

Aikaisempien vuosien sisäänpääsytietoja, Maantiede, Helsingin yliopisto

Vuosi Hakijat Joista ensikertalaisia Kokeeseen osallistuneet Hyväksytyt Hyväksytyt kokeeseen osallistuneista (%)
2017 479 405 293 53 18,0
2016 483 416 264 56 19,0

Valintakoekirjallisuus

VALINTAKOEKIRJALLISUUS

Jokaisella yliopistolla on omat maantieteen valintakokeensa, jotka voivat olla tehtävätyypeiltään ja rakenteeltaan toisistaan poikkeavia.

Helsingin yliopiston valintakoe perustuu valintakokeessa jaettaviin maantieteellisiin aineistoihin. Käytännössä pohjalla on hyvä olla maantieteen lukiopohjan tuntemusta (kurssit: GE1, GE2, GE3 ja GE4).

Turun yliopiston valintakoe ja Oulun yliopiston valintakoe perustuvat lukion laajan oppimäärän tietoihin (kurssit: GE1, GE2, GE3 ja GE4) ja kokeessa tulee myös osata soveltaa tietoa.

 Itä-Suomen yliopiston valintakoe perustuu lukion oppimäärän kursseihin (GE1, GE2 ja GE3).


 

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku aikavälillä 14.3.- 28.3.2018 

 • Helsingin yliopisto: valintakoe ke 25.4.2018 9-13
 • Oulun yliopisto: valintakoe ma 28.5.2018 klo 9-13
 • Itä-Suomen yliopisto: valintakoe kolmella paikkakunnalla, Joensuussa, Kuopiossa ja Lahdessa ti 5.6.2018 14-18
 • Turun yliopisto: valintakoe ma 14.5.2018 9-12

Alkupisteet ja hakeminen

Helsingin yliopisto 2017:

Helsingin yliopistoon valitaan maantieteen kandiohjelmaan 55 opiskelijaa, ja alotuspaikoista vähintään 43 varataan ensikertalaisille. Suomen kielellä valintakokeessa vastanneista hakijoista valitaan ensin 25 pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden määräämässä järjestyksessä ja sen jälkeen 25 valintakokeesta ja ylioppilas-, IB-, RP- tai EB-tutkinnosta saatujen pisteiden summan määräämässä järjestyksessä. Lisäksi valitaan 5 ruotsinkielistä hakijaa.

Alkupisteet

Valinnassa annetaan pisteitä seuraavasti:

 1. Valintakokeesta enintään 40 pistettä
 2. Ylioppilastutkinnosta annetaan enintään 20 pistettä siten, että
  • maantieteen ainereaalin kokeesta enintään 8 pistettä,
  • äidinkielestä enintään 6 pistettä,
  • toisen kotimaisen kielen, parhaan vieraan kielen tai matematiikan kokeesta enintään 6 pistettä siten, että näistä kokeista parhaiten suoritettu otetaan huomioon pisteitä laskettaessa.

Ar­vo­sa­na yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa

L

E

M

C

B

A

Maantieteen ainereaali

8

6

4

2

1

 

Äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena
kielenä* / toinen kotimainen kieli,
paras vieras kieli tai matematiikka

Pitkä oppimäärä¤

6

5

4

3

2

1

Lyhyt oppimäärä

4

3

2

1

 

 

* Äidinkielen kokeesta sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeesta annetaan pisteitä pitkän oppimäärän kokeen mukaan.
¤ Pitkän oppimäärän kokeella tarkoitetaan pitkän matematiikan koetta ja laajinta mahdollista toisen kotimaisen kielen tai parhaan vieraan kielen koetta.


Oulun yliopisto 2018:


Oulun yliopistoon valitaan opiskelemaan maantiedettä 35 uutta opiskelijaa, joista 25 valitaan ensikertalaiskiintiössä.

 1. Pelkän valintakokeen perusteella valitaan 15 parhaiten suoriutunutta opiskelijaa. Valintakokeesta voi saada enintään 60p. Jotta voi tulla valituksi, on saatava vähintään 20p.
 2. Yhteispisteiden (ylioppilastodistus + valintakoe) perusteella valitaan 20 opiskelijaa. Yhteispisteitä voi saada enintään 105p, josta 60p valintakokeesta ja 45p ylioppilastodistuksesta.

Yo-todistuksesta on mahdollista saada maksimissaan 45 pistettä. Pisteitä annetaan seuraavasti:

Koe

L

E

M

C

B

A

Matematiikan koe (pitkä oppimäärä)

15

14

11

8

5

2

Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä)

13

11

8

5

3

1

Äidinkielen koe

15

14

11

8

5

2

Reaalikokeen ennen vuotta 2006 suorittaneet

Reaalikoe


15


14


11


8


5


2

Ainereaalikokeen vuonna 2006 tai sen jälkeen suorittaneet

Maantieteen ainereaalikoe

Paras muu ainereaalikoe


15

13


14

11


11

8


8

5


5

3


2

1

Vieraan kielen koe (paras pitkä oppimäärä)

15

14

11

8

5

2

HUOM!

Ylioppilastodistuspisteissä huomioidaan vain kolme em. kokeista. Matematiikan (lyhyt tai pitkä) ja vieraan kielen arvosanoista valitaan vain toinen arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän.


Itä-Suomen yliopisto 2017:

Maantieteen ja ympäristöpolitiikan aloituspaikkojen lukumäärä on 40, joista vähintään 25 varataan ensikertalaisille.

 1. Ensin valitaan 21 hakijaa yhteispisteiden perusteella (ylioppilastodistus + valintakoe)
 2. Tämän jälkeen valitaan 14 hakijaa pelkän valintakokeen perusteella. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden valintakokeen keskiarvosta vähintään puolet.

Lisäksi valitaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella 5 opiskelijaa.

Pisteytys

Saatavat pisteet

Valintakoe
56
Ylioppilastutkintotodistus
84
Yhteispistemäärä 140

Ylioppilastutkinnosta pisteitä voi saada neljästä kokeesta (maks. 84 pistettä): Äidinkieli sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia).

 

Kokeet
L E M C B A
Äidinkieli, pitkän oppimärän mukaiset kokeet
21 18 15 12 9 6
Suomi/ruotsi toisena kielenä koe, kieli (lyhyt/keskipitkä), matematiikka (lyhyt), reaali, ainereaali
16 13 10 7 4 1

Turun yliopisto 2017:

Maantieteen hakukohteeseen valitaan yhteensä 25 hakijaa, joista vähintään 16 on ensikertalaiskiintiöstä.

 1. Ensin valitaan 15 opiskelijaa yhteispisteiden (ylioppilastodistus + valintakoe) perusteella.
 2. Seuraavaksi valitaan loput (10) pelkän valintakokeen perusteella.

Yhteispisteissä voi saada enintään 60p, joista 30p voi saada valintakokeesta ja 30p ylioppilaskokeesta.

Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan viiden kokeen perusteella:

 • äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
 • matematiikan koe
 • vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe
 • kahdesta reaaliaineen kokeesta: maantiede, fysiikka, kemia, biologia, historia ja yhteiskuntaoppi siten (reaaliaineiden kokeista voi saada yhteensä enintään 12 pistettä).

 

Ylioppilastutkinnon arvosana

Äidinkieli

Pitkä matematiikka

Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, keskipitkä tai pitkä oppimäärä

Suomi/ruotsi toisena

kielenä

Lyhyt matematiikka

Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli, lyhyt oppimäärä

Maantieteen

reaaliaineen koe

Reaaliaineen kokeet:

fysiikka, kemia, biologia, historia, yhteiskuntaoppi

L

6

3

12

6

E

5

2

10

5

M

4

1

8

4

C

3

-

6

3

B

2

-

4

2

 

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018.

Kokeen erityispiirteitä

Helsingin yliopisto 2017:

Aineistoon perustuvassa valintakokeessa mitataan hakijan maantieteen tietojen ja taitojen hallintaa ja erityisesti niiden soveltamiskykyä sekä soveltuvuutta alalle. Valintakoemateriaali jaetaan koetilaisuudessa. Valintakokeen kesto on neljä tuntia. Sinulla saa olla kokeessa mukana laskin, joka sallitaan ylioppilastutkinnossa Lisätietoa Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) verkkosivuilla koekohtaisissa määräyksissä ja ohjeissa (koekohtaiset määräykset ja ohjeet > matematiikan koe > koetarvikkeet > apuvälineet > laskin).

Aikaisempina vuosina kokeeseen on pitänyt opiskella lukion oppimäärä. Aiemmin on pitänyt osata soveltaa, tulkita ja jäsennellä opittua tietoa, sekä hyödyntää karttoja vastauksissa.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Itä-Suomen yliopisto 2017:

Valintakoekysymykset pohjautuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen kursseihin 1–3. Kysymykset lähestyvät kursseja maantieteen ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta. Valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä, aineiston analysointi- ja/tai esseetehtäviä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Oulun yliopisto 2017:

Maantieteen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään (lukion kurssit 1–4) ja sen soveltamiseen. Maantieteen valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Maantieteen kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Valintakokeen perustuessa lukion oppimäärään, noudatetaan vuonna 2005 käyttöönotettua opetussuunnitelmaa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/ 011/ 2003)

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Turun yliopisto 2017:

Maantieteen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään (lukion kurssit 1-4) ja sen soveltamiseen. Valintakoetehtävat ovat aikaisempina vuosina olleet käsitteenmäärittelytehtäviä, kuviin, tilastoihin ja karttoihin liittyviä sovellustehtäviä ja esseetehtäviä. Vanhoihin valintakokeisiin ja tehtävätyyppeihin kannattaa tutustua Turun yliopiston nettisivuilla. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta! Viivain ja värikyniä kannattaa ottaa mukaan kokeeseen. Valintakokeesta voi saada 30p.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Sisäänpääsyprosentit

Hakukohde

Hakijat

Kokeeseen osallistuneet

Hyväksytyt

Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista %

Helsingin yliopisto


   2015

540 336 50 14,9 %

2014

700 357 50 14 %

Oulun yliopisto2015

289 - - -

2014

367 - - -

Turun yliopisto

2015

361 220 26 11,8 %

2014

471 229 35 15,3 %

Itä-Suomen yliopisto

2015

254 173 50 29 %

2014

323 178 74 42 %