Valintakoetietoja

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen koulutusohjelmasta opiskelija saa valmiuksia työskennellä monenlaisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kunnallis- ja valtionhallinnossa sekä kansalaisjärjestöissä, mediassa ja Euroopan unionin tai muiden kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa. Politiikan tutkimuksen valintakokeessa menestyminen edellyttää kirjallisuuden kokonaisvaltaista hallintaa ja kykyä soveltaa teoksen sisältämää tietoa. Aineisto-osuudessa painottuu ajankohtaisen, politiikan tutkimukseen liittyvän aineiston tulkinta ja analysointi.

Tärkeitä päivämääriä

Yhteishaku 14.3.–28.3.2018

Valintakoepäivä 17.5.2018 klo 10–14

Valintakoekirjallisuus

Valintakoe on kaksiosainen: toiseen osioon vastataan valintakoeteoksen perusteella, toiseen kokeessa jaettavan aineiston perusteella. Kokeessa menestyminen edellyttää seuraavan teoksen hallintaa sekä siihen sisäl­tyvien tietojen soveltamista:

Forsberg – Raunio (toim.) Politiikan muutos. Osuuskunta Vastapaino. (2014 tai uudempi).

Aineistokoe: valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa tehtävissä painotetaan hakijan kykyä tulkita ja analysoida politiikan tutkimuksen alaan liittyvää ajankohtaista aineistoa.

Lähtöpisteet ja hakeminen

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmaan otetaan vuoden 2018 yhteishaussa yhteensä 42 uutta opiskelijaaAloituspaikoista 29 on varattu ensikertalaisille.

Valintajono Sisäänottomäärä Ensikertalaisia
1. Yo-todistus + valintakoe 15 10
2. Valintakoe 27 19
3. Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet *3
*Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Valintajonossa 1 opiskelijat valitaan siten, että valintakokeen ja ylioppilas­tutkintotodistuksen tuottama pistemäärä lasketaan yhteen, jolloin maksimi­pistemäärä on 120 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valit­tavilla on sama, ratkais­ee valintakokeen pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on tämänkin jälkeen sama pistemäärä, tulevat kaikki saman pistemäärän saaneet valituiksi.

Valintajonossa 2 opiskelijat valitaan pelkästään valintakokeessa saatujen pisteiden perusteella. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Jos kahdella tai useammalla hakijalla on tämänkin jälkeen sama pistemäärä, tulevat kaikki saman pistemäärän saaneet valituiksi.