Valintakoetietoja

Teologian opintoihin haetaan yliopistojen yhteishaun kautta.

Teologia tieteenä

Teologia selittää ihmisen uskonnolliseen ajatteluun ja toimintaan sekä maailmankatsomukseen liittyviä ilmiöitä. Tieteellinen tieto eri elämänkatsomuksista edistää suvaitsevaisuutta, arvojen ymmärtämistä ja erilaisuuden kunnioittamista. Teologinen tutkimus ja koulutus tarjoavat perusteita sekä suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan ymmärtämiseen että kansainvälisten vaikutussuhteiden analyysiin.

 

Teologian opiskelijaksi?

Teologiaa voi opiskellaHelsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella sekä Åbo Akademissa. Eri yliopistojen valintakokeet poikkeavat huomattavasti toisistaan.Helsingin yliopiston valintakoe koostuu kolmesta eri osasta, joista ensimmäinen on valintakoekirjallisuuteen perustuva osio, toinen valintakoekirjallisuuteen ja kokeessa jaettavaan aineistoon perustuva osio sekä kolmas osio, joka on aineistokoe.

Helsingin yliopiston tiedekunnan valintakokeessa menestymiseen vaaditaan perusteellista valmistautumista sekä kirjallisuuskuulusteluun että aineistokokeeseen. Vaikka valintakoekirjojen asiatiedot tulee hallita hyvin, ei niiden ulkoa opettelu pelkästään riitä - tietoja pitää osata myös soveltaa.

Alkupisteet ja hakeminen

Helsingin yliopiston päävalinta

Uusia opiskelijoita valitaan kolmessa ryhmässä:

1. ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden perusteella (30 hakijaa, joisa 24 ensikertalaisia)
2. valintakokeen ja alkupisteiden perusteella valittavat (70 hakijaa, joista 56 on ensikertalaisia)
3. pelkän valintakokeen perusteella valittavat (60 hakijaa, joista 48 on ensikertalaisia)

Todistusvalinta

Tullaksesi valituksi YO-todustuksen perusteella, on ylioppilaskirjoituksissa saatava uskonnon, elämänkatsomustiedon, historian, filosofian, psykologian tai yhteiskuntaopin ainereaalikokeesta arvosanan laudatur tai eximia cum laude approbatur. Mikäli pääset opiskelemaan teologiaa todistuksellasi, ei sinun tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Yhteispistevalinta

Yhteispistevalinnassa lasketaan yhteen yo-arvosanojen muodostamat alkupisteet ja valintakoepisteet. Alkupisteiden määräytyminen on esitetty taulukossa alla.

Alkupisteitä voi saada 0-33 ja valintakoepisteitä 0-30.


L

E

M

C

Äidinkieli

10

8

6

4

Vieras kieli/toinen kotimainen kieli

 

 

 

 

Pitkä

10

8

6

4

Lyhyt

7

5

3

1

Matematiikka

 

 

 

 

Pitkä

10

8

6

4

Lyhyt

7

5

3

1

Reaali

 

 

 

 

uskonto, elämänkatsomustieto (ainereaali)

13

12

6

4

psykologia, historia, filosofia (ainereaali)

12

11

6

4

muu ainereaali tai vanhamuotoinen reaalikoe

10

8

6

4

Valintakoe

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat valitaan valintekoemenestyksen perusteella. Pisteitä voi saada 0-30.


Valintakoekirjallisuus

Valintakoekirjallisuus julkaistaan 20.4.2018. 

Teologian valintakoe jakaantuu kolmeen osaan, joista yksi osio perustuu valintakoekirjallisuuteen, toinen osio sekä valintakoekirjallisuuteen että kokeessa jaettavaan aineistoon  ja kolmas osio kokeessa jaettavaan aineistoon. Jokainen koeosio arvostellaan pistemäärin 0-10, kokeen maksimipistemäärä on siis 30 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 12 pistettä ja jokaisesta osiosta vähintään 2 pistettä. 

Tärkeitä päivämääriä

  • Yhteishaku 14.3.2018-28.3.2018.
  • Valintakoekirjallisuus julkistetaan 20.4.2018
  • Valintakoe järjestetään Helsingissä 24.5.2018 klo 9-13

Sisäänpääsyprosentit

Tilastotietoja valinnoista, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta


Hakijat Kokeeseen osallistuneet Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista (%) Hyväksyttyjen osuus kokeeseen osallistuneista (%)
2018 717 353 22,5 45
2017 627 295 21,4 (134) 45
2016 723 356 27,0 (195) 54
2015 778 449 25 43
2014 857 436 24 47
2013 782 338 20,6 46
2012 619 286
30,7 66,4