Valintakoetietoja

Biotieteet

Biotieteiden hakukohteisiin kuuluu hieman eri alueille painottuvia koulutusaloja. Yhteistä näille kaikille on vahva osaaminen solu- ja molekyylitason biologian ja kemian aloilla. Biotieteiden alan hakukohteita ovat Helsingin yliopiston molekyylibiotieteet, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston biolääketiede ja Tampereen yliopiston bioteknologia.

Koulutusohjelmat eroavat hieman toisistaan, mutta käytännössä kaikkien kohteiden pääsykoevaatimuksena ovat biologian ja kemian lukion oppimäärät sekä Tampereella yksi valintakoekirja (Biokemian ja solubiologian perusteet, Heino ja Vuento 2014). Biolääketiede on näistä hakukohteista kenties lähimpänä perinteistä lääketiedettä, sillä se yhdistää lääketieteen ja luonnontieteiden osaamisen ihmiskehon ymmärtämiseksi ja hoitojen kehittämiseksi. Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät luonnontieteiden ja teknisten tieteiden osaaminen lääketieteeseen tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Helsingin yliopiston molekyylibiotieteet on hakukohteista kaikkein monialaisin, sillä se antaa vahvan pohjan biotieteiden hyödyntämiseen mm. lääketieteessä, biotekniikkaa hyödyntävässä teollisuudessa, maa- ja metsätaloudessa sekä bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteissä.

Kaikki kolme koulutusohjelmaa hyödyntävät luonnontieteiden uusimpia laboratorisia ja tietoteknisiä menetelmiä ihmisen ja/tai ympäristön hyväksi. Biotieteiden ammatteja ei turhaan kutsuta tulevaisuuden aloiksi!

Biotieteiden tiivistetyn alaesittelyn pääset lukemaan TÄÄLTÄ!

Bioteknologia

Bioteknologia, Tampereen yliopisto

Bioteknologiaa voi opiskella Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa. Koulutusohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta valintakoe järjestetään vain Tampereella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan hyväksytään vain noin 5 % hakijoista.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaiseen lukion biologian ja kemian oppimääriin kurssit 1-5 (pakolliset ja syventävät kurssit) ja valintakoekirjaan Heino, Jyrki ja Vuento, Matti: Biokemian ja solubiologian perusteet 2014, 3. painos, sekä mahdollisesti kokeessa jaettavaan materiaaliin. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Valintakokeesta saatavien tehtävien enimmäispistemäärä on 60.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Tampereen yliopistossa. Valintakoe on 17.5.2019 klo 9-13 Kaupin kampuksella, Arvo Ylpön katu 34:ssä. Valintakokeessa saatetaan tarvita laskinta. Laskimen tulee olla sellainen, joka sallitaan ylioppilaskirjoituksissa. Mukana ei kuitenkaan saa olla matemaattisia taulukoita eikä laskemiseen liittyviä ohjeistoja. Valintakokeeseen saa ottaa mukaan pienet eväät. Sähköiset viestintälaitteet on kielletty.

Valintamenettely

Valituksi voi tulla joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Tutkinto-ohjelmaan voidaan valita myös hakijoita MAOL:n ja BMOL:n kilpailumenestyksen perusteella tai avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella. Bioteknologian tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa valintajonoista 1 ja 2. Näistä paikoista 15 on varattu ensikertalaisille. Valintajonojen 3 ja 4 kautta valittujen opiskelijoiden määrä ei vaikuta näihin 30 hyväksyttävään opiskelijaan.

1. Valintakoemenestyksen perusteella 15 hakijaa. Kokeesta on saatava vähintään 20 pistettä tullakseen valituksi tässä jonossa. Monen opiskelijan ollessa hyväksymisrajan pisteillä, hyväksytään kaikki heidät opiskelijoiksi.

2. Yhteispisteiden perusteella, valintajonon 1 jälkeen. Tässä jonossa voi tulla hyväksytyksi, mikäli on saavuttanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä. Yhteispisteiden ollessa samat useammalla hakijalla, ratkaisee valintakokeesta saadut pisteet. Valintakoepisteidenkin ollessa samat, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla olevat opiskelijat.

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon biologian ja äidinkielen arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa ainetta.


biologia,äidinkieli,kemia, pitkä matematiikka, fysiikka, pitkä (A) englanti

lyhyt matematiikka, muu reaaliaine, muu kieli kuin pitkä englanti
L 7 3
E 6 2
M 5 1
C 4 0
B 3 0
A 2 0

Mikäli hakija on suorittanut reaaliaineiden kokeiden sijasta reaalikokeen (vuonna 2005 tai aiemmin), pisteet lasketaan seuraavasti:

1. äidinkieli
2. reaalikoe
3. kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa koetta.

3. MAOL:n ja BMOL:n kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailusuoritus ei kuitenkaan voi olla vanhempi kuin viisi vuotta (vuonna 2012 ja sen jälkeen kilpailtu). Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään. Tässä jonossa hakiessa pitää toimittaa tarvittavat dokumentit Tampereen yliopiston hakijapalveluihin määräpäivään mennessä.

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella voi opiskelemaan hakea hakija, joilla on aikaisempia biotieteiden, luonnontieteiden tai näitä lähellä olevien tieteiden hyvällä opintomenestyksellä suoritettuja yliopisto-opintoja. Mahdollinen alan työkokemus otetaan myös huomioon. Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 10 hakijaa. Mikäli hakijaa ei valita aiempien opintojen perusteella, voi hän valintakokeeseen osallistuttuaan tulla valituksi valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Huomiothan, että haku avoimen väylän tai siirtohaun kautta tapahtuu erillisessä haussa, joka on 2.5.2019 klo 08:0016.5.2019 klo 15:00.

 

Biolääketiede

Biolääketiede, Turun yliopisto & Itä-Suomen yliopisto

Biolääketiedettä voi opiskella Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa (Kuopiossa). Valinta järjestetään biolääketieteen yhteisvalintana, eli valinnassa on yhteinen pistelaskenta ja yhteinen valintakoe. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea molempiin yliopistoihin. Yliopistot on asetettava ensisijaisuusjärjestykseen hakulomakkeessa. Biolääketieteen valintakoe järjestetään samana päivänä kuin lääketieteellisten koulutusohjelmien valintakoe, joten sekä lääketieteen että biolääketieteen hakukohteeseen ei voi hakea samana vuonna. Turussa ja Kuopiossa alle 10 % hakijoista hyväksytään opiskelijaksi biolääketieteen koulutusohjelmaan. Aloituspaikkoja on Itä-Suomen yliopistossa 34 ja Turun yliopistossa 25. Itä-Suomen yliopistossa ensikertalaisille hakijoille varataan 19 ja Turun yliopistossa 16 aloituspaikkaa.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeessa on kaksi perusosiota: biologian ja kemian osiot. Koe perustuu lukion biologian ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (kurssit 1-5) vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaan. Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja. Koetehtävissä arvioidaan vastauksen johdonmukaisuutta ja selkeyttä.

Valintakoe

Hakija voi osallistua valintakokeeseen joko Kuopiossa tai Turussa. Valintakoe järjestetään 15.5.2019 klo 9-13. Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukana passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja laskin.Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei jaeta varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen.

Valintamenettely

Valituksi voi tulla joko valintakokeen tai ylioopilastodistuksen perusteella. Kuopiossa tutkinto-ohjelmaan voidaan valita myös aikaisempien opintojen perusteella.

1. Ylioppilastodistuksen perusteella Kuopioon on 15 aloituspaikkaa, joista 10 varataan ensikertalaisille. Turussa on 10 aloituspaikkaa, joista 6 on ensikertalaisille.

Ylioppilastodistuksen perusteella valituksi tullessa täytyy hakijalla olla biologiasta ja kemiasta vähintään arvosana C. Ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:


L E M C
I. - Ainereaali (biologia, kemia)
- Matematiikka, pitkä oppimäärä
- Äidinkieli
- Kieli, pitkä oppimäärä
21 18 15 12
II. - Matematiikka, lyhyt oppimäärä
- Ainereaali (fysiikka, terveystieto)
16 13 10 7
III. - Kieli, lyhyt tai keskipitkä oppimäärä
- Suomi tai ruotsi toisena kielenä
- Ainereaali (mikä tahansa muu kuin edellä mainitut)
11 9 7 5
2. Valintakoepisteiden perusteella Kuopioon on 15 aloituspaikkaa, joista 9 on varattu ensikertalaisille. Turussa on myöskin 15 aloituspaikkaa, joista 10 on varattu ensikertalaisille.

Tullakseen valituksi hakijan on saatava biologian osiosta vähintään 60 % ja kemian osiosta vähintään 60 % kaikkien valintakokeessa vastanneiden hakijoiden ko. valintakoeosion pisteiden keskiarvosta.

3. Aikaisempien opintojen perusteella valituille on varattu 4 aloituspaikkaa Kuopiossa.

Biolääketieten koulutusohjelmaan otetaan erillisvalinnassa opiskelijoita kandidaatin ja maisterin tutkintoon soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Valinta tapahtuu aiemman tutkinnon opintojen soveltuvuuden (tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen kokonaisopintopistemäärä) ja aiemmassa tutkinnossa osoitetun opintomenestyksen perusteella.

Molekyylibiotieteet

Molekyylibiotieteet, Helsinki

Molekyylibiotieteitä voi opiskella Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan haetaan yhteishaussa, mutta koe järjestetään vain Helsingissä. Hakijoista vain alle 10 % onnistuu pääsemään tavoitteeseensa ja saa haluamansa opiskelupaikan.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat uusimpiin lukion biologian ja kemian opetussuunnitelmiin (2015, pakolliset ja syventävät kurssit) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on sallittua käyttää laskinta, joka ei ole graafinen tai ohjelmoitava, mahdollisia tarkennuksia laskimen käyttöön tulossa vielä myöhemmin Opintopolkuun.

Valintakokeessa on ollut aiemmin tehtäviä, joissa voidaan yhdistää sekä biologian että kemian tietoja. Tehtävät on laadittu niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään Helsingissä 26.4.2019 klo 9.00-13.00.

Valintamenettely

Valituksi voi tulla joko valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella. Molekyylibiotieteiden kandiohjelmaan valitaan enintään 60 uutta opiskelijaa. Hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava siitä vähintään 70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta. Valintakokeesta voi saada enintään 120 pistettä ja sen pisteytys tehdään yhden pisteen välein. Ylioppilastodistuksesta voit saada enintään 160 pistettä.

1. Yhteispisteiden perusteella valittaville aloituspaikkoja on varattu 22 ja niistä 16 ensikertalaisille.

Ylioppilastutkinnon äidinkielen koe, suomi toisena kielenä -koe tai ruotsi toisena kielenä -koe (enintään 40 pistettä):

laudatur

40

eximia cum laude approbatur

32

magna cum laude approbatur

24

cum laude approbatur

16

Ylioppilastutkinnon matematiikan koe (enintään 60 pistettä):

 

pitkän oppimäärän koe

lyhyen oppimäärän koe

laudatur

60

36

eximia cum laude approbatur

48

24

magna cum laude approbatur

36

12

cum laude approbatur

24

0

Ylioppilastutkinnon reaalikoe (enintään 60 pistettä):

a) Vuonna 2006 tai sen jälkeen järjestetty koe. Mikäli hakija on suorittanut useamman kuin kahden reaaliaineen kokeita, otetaan huomioon kahden eniten pisteitä antavan aineen kokeet:

biologia, kemia ja fysiikka: yhdestä kokeesta on mahdollista saada enintään 30 pistettä seuraavasti:

laudatur

30

eximia cum laude approbatur

24

magna cum laude approbatur

18

cum laude approbatur

12

muiden reaaliaineiden kuin biologian, kemian ja fysiikan kokeet: yhdestä kokeesta on mahdollista saada enintään 10 pistettä seuraavasti:

laudatur

10

eximia cum laude approbatur

8

magna cum laude approbatur

6

cum laude approbatur

4

Ennen vuotta 2006 järjestetystä reaalikokeesta L 60 pistettä, E 48 pistettä, M 36 pistettä ja C 24 pistettä. Mikäli arvosanoja on korotettu 2006 tai sen jälkeen niin yhteispisteissä huomioidaan eniten pisteitä tuottava koe.

 

2. Valintakokeen perusteella valittaville on 38 aloituspaikkaa, joista 17 on varattu ensikertalaisille.